โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ :www.tambonsiew.go.th
 
 
  การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567     รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันกาทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน     รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันกาทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน      
 
 
 
 

 

 กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟทั้ง 17 หมู่บ้าน...

โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2567 ...

ร่วมกิจกรรมวันอสม.แห่งชาติปี พ.ศ.2567 ...

ตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ 2 ข้างถนน เพื่อความสะอาด ห่วงความปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา ของผู้ใช้รถ ใช้ถนน...


กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟทั้ง 17 หมู่บ้าน...

โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2567 ...

ร่วมกิจกรรมวันอสม.แห่งชาติปี พ.ศ.2567 ...

ตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ 2 ข้างถนน เพื่อความสะอาด ห่วงความปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา ของผู้ใช้รถ ใช้ถนน...

โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤต ตำบลมั่นคง...

โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนาโดย หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย รุ่น 135...

"วันท้องถิ่นไทย" จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2567...

คณะบริหาร ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤต ตำบลมั่นคง...

 

 
 
18 มิ.ย. 2567 การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567
8 พ.ค. 2567 ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลเสียว ประจำปี 2567
25 มี.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว "บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน...
3 ม.ค. 2567 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมิน...
22 ธ.ค. 2566 รายงานผลการสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเ...
18 ธ.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว เรื่อง จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เส...
30 พ.ย. 2566 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
20 มี.ค. 2566 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รถยนต์ส่วน...
9 ม.ค. 2566 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนค...
9 ม.ค. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีต...
19 ก.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกา...
7 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัส...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนอบต.

แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง
งานบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ/คำสั่ง อบต.
ระเบียบ/กฏหมาย
ข้อมุลเชิงสถิติให้บริการ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2563

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292305 คน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563